Európska únia advokátov

Sem vložte podnadpis

Profil EUA

Európska únia advokátov je dobrovoľným, záujmovým, neziskovým občianskym združením, ktoré združuje fyzické osoby, právnické osoby a iné kolektívy s cieľom uspokojenia ich záujmov a potrieb v oblasti práva, rozvoja a upevňovania vzájomných vzťahov advokátov, notárov, súdnych exekútorov a konkurzných správcov, ako aj pracovníkov právnej teórie, pedagogiky a praxe z oblasti štátnej správy na národnej úrovni Slovenskej republiky a medzinárodnej úrovni členských štátov Európskej únie a tretích štátov.

Ciele EUA

Hlavným cieľom združenia je vytvárať priaznivé podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb v oblasti práva, jeho aplikácie v legislatívnej, vedeckej a pedagogickej činnosti a advokátskej praxi, prehlbovanie právnej etiky svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti, na úrovni národnej a nadnárodnej, prostredníctvom spolupráce a rozširovania vzájomných vzťahov s inými orgánmi štátneho a verejného charakteru ako aj vládnymi a mimovládnymi orgánmi a organizáciami pôsobiacimi v Slovenskej republike, Európskej únii a tretích krajinách.

Členstvo EUA

Členom združenia možu byť riadni osobní a skupinoví členovia, čestní a pridružení členovia. Členstvo v združení je dobrovoľné a nie je prevoditeľné na inú osobu. O prijatí za člena združenia rozhoduje predsedníctvo združenia, za podmienok upravených v príslušných ustanoveniach stanov združenia.