Európska únia advokátov

Gestum legal:  25 rokov právo na Vašej strane

" Zákon je najbezpečnejším útočiskom, pod ochranou zákona nemože byť nikto oklamaný. "  

Právny servis

Právo v oblasti energetiky

komplexné právne zastúpenie  SLOVNAFT a.s.

 • zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi, najmä v konaniach o udelení povolenia alebo licencie na vykonávanie činností v oblasti energetiky
 • právne analýzy a vypracovanie stanovísk súvisiacich s otázkami cenovej regulácie a činnosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR
 • právne analýzy predpisov z oblasti energetiky a príprava stanovísk na základe požiadaviek klienta
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie, štátnej podpory obnoviteľných zdrojov energie a alternatívnych zdrojov energie
 • zastupovanie v oblasti majetkovo-právnej agendy prevádzkovateľa produktovodnej sústavy SR v ochrannom pásme produktovodu, vrátane riešenia vecných bremien podľa zákona o energetike, ochrany, opravy a údržby produktovodu SLOVNAFT, a.s.
 • legislatívna iniciatíva v energetickej oblasti ad.
 • inžiniering energetických stavieb

Obchodné právo

komplexné právne zastúpenie klientov a kooperačných partnerov

 • zakladanie, zmena, zrušenie obchodných spoločností a družstiev
 • agenda obchodných spoločností a družstiev
 • prevody obchodných podielov a akcií spoločností
 • obchodné zmluvy
 • interné predpisy obchodných spoločností a družstiev
 • správa a vymáhanie pohľadávok
 • právo cenných papierov (najmä akcie, dlhopisy, zmenky a šeky)
 • medzinárodné obchodné právo
 • právne due diligence
 • mimosúdne riešenie obchodných sporov mediáciou
 • zastupovanie pred súdmi v obchodných veciach advokátmi
 • vypracovanie komplexných právnych analýz

 

Rodinné právo

Riešenie rodinných vzťahov

 • zastupovanie advokátmi v rozvodovom konaní
 • zastupovanie v konaniach podľa zákona o rodine a občianskeho zákona v rámci mediácie
 • vymáhanie výživného pre maloleté deti
 • vymáhanie výživného medzi manželmi
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zabezpečovanie a spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd
 • právne poradenstvo v oblasti náhradného výživného
 • zúženie, zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva
 • úprava majetkových vzťahov pred uzatvorením manželstva
 • zastupovanie v konaniach medzinárodno-právneho únosu detí
 • vypracovanie komplexných právnych analýz

Trestné právo

Chránime práva verejnosti

 • zastupovanie obvinených v trestom konaní
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • zastupovnie obvinených v priestupkovom konaní
 • zastupovnie poškodených v priestupkovom konaní
 • vypracovanie komplexných právnych analýz